הכווול על רישוי עסק

חיפוש מאמרים

הרשמה לעדכונים


לפניכם טיפים, קישורים וחוברת מידע בנושאי רישוי, מי טעון רישוי? כיצד מגישים בקשה? מה הקריטריונים? מהן זכוייותי ומהן חובותיי? הכל מטה…מוכנים?

צעד ראשון בדרך לרישוי

חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת ולכן רצוי מאד לבצע בירור מוקדם בטרם ייחתם חוזה שכירות.

זיכרו! “סוף מעשה במחשבה תחילה”

ולכן אל תשקיעו ותסכנו את כספכם בעסק שלא ניתן לקבל בו רישיון!!

מומלץ על המבקש להקים עסק שהוא “טעון רישוי” להגיע ליחידה לרישוי עסקים שברשות המקומית על מנת לקבל מידע מוקדם ומסמכי בקשה.

על מנת לבחון היטב את היתכנות קיום העסק קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוו”ד מקדמית מהרשות המקומית ו/או מנותני האישור.

הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשת טפסים ותכניות בהתאם לחוק.

(באדיבות האגף לרישוי עסקים – משרד הפנים)

לוח זמנים להשלמת רישוי העסק:

חוות דעת מקדמית – בתוך 30 ימים מקבלת בקשת חוות דעת, רשאים רשות הרישוי או נותן האישור, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, להאריך את המועד למתן תשובה לפונה, ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על 600 ימים מיום קבלת בקשת חוות הדעת; הארכה נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקרים מיוחדים ובאישור בכתב של מי שהסמיכו לכך השר המופקד על המשרד שנותן האישור נמנה עמו.

בקשה להיתר זמני ורישיון – העברת הבקשה לנותני האישור – קיבלה רשות הרישוי בקשה והחליטה שלא לדחותה, תעבירה בתוך 21 ימים מיום אישור הגשת הבקשה, בצירוף המסמכים שצורפו לה, לנותן האישור ותבקש את אישורו למתן רישיון עסק או היתר זמני; החליטה רשות הרישוי שלא להעביר את הבקשה לנותני האישור משום שהיא דוחה אותה או משום שטרם סיימה את בדיקתה במועד, תודיע על כך בכתב בתוך 21 ימים למבקש הבקשה, תוך פירוט הנימוקים, ובכל מקרה תעביר רשות הרישוי את הבקשה או תחליט על דחייתה בתוך 45 ימים מיום קבלתה.

תשובת נותני האישור

בתוך 30 ימים מיום שקיבל בקשה מרשות הרישוי, יודיע נותן האישור לרשות הרישוי על –

(1)     מתן האישור לרישיון והתנאים שיש להתנותם ברישיון או על סירוב לתת אישור; הודעת סירוב תלווה בנימוקים מפורטים בכתב;

(2)     מתן אישור להיתר זמני והתנאים שיש להתנותם בהיתר, לרבות המועד לביצוע תנאים כאמור, או על סירוב למתן היתר זמני כאמור; הודעת סירוב תלווה בנימוקים מפורטים בכתב;

(3)     תנאים מוקדמים שעל המבקש למלא לשם קבלת אישור למתן היתר זמני או רישיון.

רשאי נותן האישור, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למתן תשובה לרשות הרישוי, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 60 ימים מיום שקיבל את הבקשה; הארכה נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקרים מיוחדים ובאישור בכתב של מי שהסמיכו לכך השר המופקד על המשרד שנותן האישור נמנה עמו, ובלבד שמשך ההארכה הכולל לא יעלה על 90 ימים מיום שקיבל את הבקשה; אושרה הארכה כאמור, ייתן נותן האישור הודעה בכתב על כך לרשות הרישוי.

לא השיב נותן האישור במועד הקבוע, ולא הודיע על הארכה, או חלף משך ההארכה כאמור ונותן האישור טרם השיב, יראו אותו כמי שנתן אישור להיתר זמני; רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כך שהמועד הקבוע חלף.

צירף מבקש לבקשתו חוות דעת מקדמית שהתקבלה וחוות דעת מאת בעל מקצוע לפיה עומד העסק בתנאי חוות הדעת המקדמית, ייתן נותן האישור אישור לרישיון או היתר זמני בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים, זולת אם החליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי יש להתנות את מתן הרישיון או ההיתר הזמני בתנאים נוספים, או שחוות דעת בעל המקצוע לא הניחה את דעתו מטעמים שיפרט;

הודיע המבקש בכתב לנותן האישור כי מולאו התנאים המוקדמים לשם קבלת אישור, למתן היתר זמני או רישיון, יודיע נותן האישור לרשות הרישוי, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, על החלטתו.

החלטת רשות הרישוי בבקשה

היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תחליט רשות הרישוי בבקשה בתוך 7 ימים מקבלת תשובותיהם של כל נותני האישור ותעשה אחת מאלה לפי הענין:

(1)     תיתן למבקש היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

(2)     תיתן למבקש רישיון עסק ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

(3)     תודיע למבקש על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת היתר זמני או רישיון;

(4)     תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון או היתר זמני ותמסור לו את הנימוקים לסירוב.

(ב)     על אף האמור – לא השיב נותן האישור, תפעל רשות הרישוי כלהלן:

(1)     תיתן למבקש היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם, ובלבד שחלפו 7 ימים ממתן ההודעה לנותן האישור; העתק מההיתר הזמני תשלח לנותן האישור;

(2)     תודיע למבקש על סירוב לתת היתר זמני או רישיון ותמסור לו את הנימוקים לסירוב.

(ג)      לא היה מתן הרישיון או ההיתר הזמני טעון אישור של נותן אישור, תחליט רשות הרישוי בבקשה בתוך 45 ימים מיום אישור הגשת הבקשה ותפעל לפי אחת מהחלופות המנויות בתקנת משנה (א).

(ד)     על אף האמור  רשאית רשות הרישוי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למתן החלטתה בבקשה, ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על 60 ימים מיום אישור הגשת הבקשה.

(ה)     הודיע המבקש בכתב לרשות הרישוי כי מולאו התנאים המוקדמים שקבעה לפי תקנת משנה (א)(3), תודיע רשות הרישוי למבקש בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה על החלטתה כאמור בתקנת משנה (א).

(ו)      רשות הרישוי לא תיתן רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור אלא לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון ובהתאם לתנאיו; רשות הרישוי תחליט בדבר מתן היתר זמני לעסק טעון אישורו של נותן אישור רק לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון או להיתר זמני ובהתאם לתנאיו, או בנסיבות המפורטות בתקנת משנה (ב). אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי לסרב לתת רישיון או היתר זמני, או לקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או בהיתר זמני נוסף, על תנאים שקבע נותן אישור.

(ז)      היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה בבקשה.

יבוא מזון – תהליכים, רשימות, וטפסים

רשיונות והיתרים ליבוא

החלטת לייבא מחו”ל בצורה מסחרית?

ליבוא של חלק מהסחורות נדרש רישיון ו/או היתר לייבא לארץ בשל שמירה על בטחון המדינה, שלום הציבור, בריאות הציבור ובטיחותו וכיו”ב.

ריכזנו לפניך את מגוון המידע הקיים בנושא לשימושך:

רישום יבואן מזון מן החי

על מנת לייבא מזון מן החי לישראל, על הפונה /היבואן לפעול על פי השלבים המפורטים להלן, בתיאום עם היחידה הווטרינרית ושלוחותיה.

מזון מן החי – מזון בפיקוח יחידה וטרינרית הינו מזון שמקורו מן החי, דגים ומוצריהם ומוצרי בשר או מזון אחר, המכיל בשר או דגים ונשמר בטמפרטורה מבוקרת.

 1. קבלת תעודת רישום יבואן
 2. קבלת אישור יבוא (עבור כל מוצר ומוצר). שלבים 1 ו-2 מתבצעים מול המשרד הראשי של היחידה הווטרינרית בתל אביב (רחוב הארבעה 12, קומה ג’)
 3. הגשת בקשה לטיפול במשלוחי מזון מן החי בתבג”ו (תחנות בדיקת גבול וטרינריות) על-פי השלבים הבאים:
 • הנפקת היתר להעברת המשלוח מהנמל
 • בדיקת המזון
 • הנפקת היתר להכנסת המשלוח לישראל – שלב זה, על סעיפיו, מתבצע בתבג”ו -תחנות בדיקת הגבול הווטרינריות השונות (בהתאם למיקום המשלוח), בבית הקירור המאחסן את תכולת המשלוח, במעבדות המבצעות את הבדיקות הנדרשות. כל זאת בתיאום עם רופאי המחלקה המטפלים במשלוח.

תהליך קבלת רישיון יצרן

 • תהליך קבלת רישיון יצרן כולל הכנות מקדמיות כפי המפורט במדריך המצ”ב הניתן להורדה
 • חשוב להכיר כי ניתן להגיש בקשה לחוות דעת מקדמית מול הרשות המקומית והרשות הממשלתית ע”מ למנוע מצב בו מושקעים כספים רבים ולא מתקבל רישיון לבסוף.
 • כמו כן יש להבחין בין עסקי בתי אוכל המכינים מזון לצריכה במקום ולאספקתם מחוץ לגבולות העסק לבין בתי עסק המוגדרים כהסעדה – בקישור שלפניכם

מוקד משרד הבריאות לפניות בנושאי רישוי

ניתן לשאול ולברר על הנושאים השונים – ההגבלות והזכויות החלות על עסקי מזון, בקו פתוח לפניותכם!

קול הבריאות – מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400* ,08-6241010

מוקד קול הבריאות מספק מענה ומידע לציבור הרחב, לעסקים ולעוסקים ברפואה, בכל התחומים שעליהם אמון משרד הבריאות – ביניהם רישוי מקצועות הבריאות, רישוי תרופות ותמרוקים, מזון ועוד.

שעות פעילות המוקד

 • בימים ראשון-חמישי בשעות 18:00-08:00
 • בימי שישי וערבי חג בשעות 13:00-08:00
 • לקוח שאינו מעוניין להמתין לנציג יכול להשאיר הודעה גם בשעות הפעילות, ויקבל מענה תוך ארבע שעות לכל היותר

ערוצי פנייה נוספים למוקד

חושבים שאתם מתאימים לקבל סיוע מקרן-שמש? הגישו מועמדות כאן

שיתוף:

קובץ להורדה

מאמרים נוספים

צ’קליסט להשקת קמפיין שיווקי לעסק

צ’קליסט להשקת קמפיין שיווקי לעסק

המלחמה של שוזרת הפרחים מקיבוץ הזורע – כתבה על הדר פרייס חנקין, פיינליסטית יזמ.ת קרן-שמש 2021

המלחמה של שוזרת הפרחים מקיבוץ הזורע – כתבה על הדר פרייס חנקין, פיינליסטית יזמ.ת קרן-שמש 2021

ניהול משקאות בעסק מזון – ליאור גרסון, מייסד ובעלים Drink Solutions

ניהול משקאות בעסק מזון – ליאור גרסון, מייסד ובעלים Drink Solutions