הסכם למתן שירותים – נקודות למחשבה

חיפוש מאמרים

הרשמה לעדכונים


בטרם הכנת הסכם למתן שירותים או חתימה עליו, להלן מספר דגשים חשובים לכל עוסק או חברה.
מודגש, כי לאור חשיבותו המסחרית ומורכבותו המשפטית, מומלץ לפני ההתקשרות והחתימה על ההסכם להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.

מאמר זה יציג בקצרה את הנקודות הבאות:

 1. מהו הסכם למתן שירותים ומי הצדדים להסכם זה?
 2. למה חשוב לחתום על חוזה למתן שירותים?
 3. באיזה שלב נכון לכתוב ולחתום על הסכם כזה?
 4. איזה נושאים נכללים בהסכם זה?
 5. סעיפים חשובים למתקשרים בחוזה למתן שירותים.

מהו הסכם למתן שירותים?

הסכם התקשרות עם לקוחות הוא חוזה משפטי בעל חשיבות רבה עבור ספקי שירות או מוכרי טובין עם הלקוחות.

להסכם יש השלכות משמעותיות על הפעילות העסקית והוא מסדיר את החובות והזכויות של הצדדים הנובעים מההתקשרות.

הסכם התקשרות בין עסק ללקוח מסייע במניעת מחלוקות פוטנציאליות ומסדיר בכתב את תנאי התשלום ואת הזכויות וחובות של הצדדים במסגרת עסקה למתן שירות או מכר של טובין.

למה חשוב לחתום על חוזה למתן שירותים?

הסכם התקשרות טוב יכול לחסוך הוצאות משפטיות עתידיות, הוא יכול לסייע בהפחתת תלונות, השגות או ערעורים על מתן השירות, או על טיב הסחורה.

הוא עשוי לתרום לפתרון מהיר בגין סכסוכים עם לקוחות ולצמצם את הפניה לערכאות ולחסוך הוצאות מיותרות ועוגמת נפש רבה.

באיזה שלב נכון לכתוב ולחתום על הסכם כזה?

הסכם התקשרות עם לקוחות הוא מסמך שנערך בין ספק לרוכש שירותים לשם תחילת הספקת המוצרים או השירותים.

החוזה עשוי להגביר את מחויבות הלקוחות לעסקה ואף יכול למנוע את הניסיון לחמוק מביצועה.

במקרה של סכסוך על רקע ההתקשרות אשר מגיע לפתחו של בית המשפט, הנטייה של השופט תהיה לכבד את ההסכם הכתוב.

איזה נושאים נכללים בהסכם זה?

ההסכם מסדיר בין הצדדים את התנאים המסחריים והמשפטיים של העסקה, והוא כולל את:

סוג השירות או הסחורה שמסופקים, היקף האחריות למוצר או לשירות, תנאי התשלום, מדיניות ביטולים, תנאים לביטול החוזה, פיצויים עקב הפרת ההתחייבויות, ועוד.

הסכם התקשרות עם לקוחות חייב להיות מותאם למאפייני הפעילות העסקית.

בעת תכנון וניסוח החוזה יש להבחין בין חוזה עם לקוחות שרוכשים מוצרים או סחורות, לבין חוזה עם לקוחות שרוכשים שירותים.

במסגרת ההסכם יש להתייחס אל מועדי אספקת השירות או המוצר, היקף שירותי תמיכה, פריסת תשלומים, משך תקפות האחריות, סעדים עקב הפרת חוזה, השבת כספים במקרה של ביטול עסקה ועוד.

כאשר מדובר בפעילות בינלאומית, יש להביא בחשבון גם את המגבלות המשפטיות החלות במדינות זרות.

סעיפים חשובים למתקשרים בחוזה למתן שירותים  

אילו סעיפים חשובים למי שעתיד לחתום על הסכם למתן שירותים?

כמו כל הסכם, גם חוזה למתן שירותים תלוי במידה רבה בגורמים המתקשרים, ציפיות הצדדים וכוח המיקוח שלהם, הסיכון הכרוך בהתקשרות, מבנה ההתקשרות ועוד פרטים רבים אשר נכתבים ומותאמים באופן אישי למידותיהם של המתקשרים.

למשל לרוב קיים שוני בהתקשרות חד פעמית להתקשרות ארוכת טווח, כמו כן קיים שוני בהתקשרות בין צדדים שעובדים יחדיו תקופה ארוכה לבין צדדים שרק מתחילים את פעולתם המשותפת.

נוסף על כך, קיים שוני מהותי בהסכמים, הנובע מסוג השירות המסופק (למשל חוזה למתן שירותי פיתוח תוכנה שונה מחוזה למתן שירותי ייעוץ מקצועי בתחום השיווק).

לאור השונות הגדולה בין חוזה לחוזה לצורך הכנת הסכם או כתיבת הערות להסכם מומלץ להתייעץ עם עו”ד.

חוזה למתן שירותים כולל, בין היתר, את הסעיפים הבאים:

 1. פרטי הצדדים לחוזה

  חשוב להקפיד להגדיר באופן מדויק את זהות המתקשרים – האם מדובר בחברה או שותפות או עוסק עצמאי אשר יספק את השירותים.

 2. סוג השירותים  או הטובין והקיפם

  מה השירות או הסחורה המסופקים? תוך כמה זמן יסופקו השירות או הטובין? האם השירות יסופק על-ידי גורם אחד או מספר גורמים?
  חשוב להקפיד על הגדרה מדויקת וברורה של הסחורה או השירותים והכמות המסופקת ללקוחות, כדי לא להותיר ספקות אצל הלקוחות באשר להיקף העבודה ולתכולתה, וראוי שההגדרות יהיו ברורות לצדדים.

 3. התמורה ותנאי התשלום

  האם מדובר בתשלום כספי, מניות, אופציות או תשלום אחר? וכן מה התנאים לביצוע התשלום – האם יינתנו מקדמות, בונוסים או תמריצים אחרים?
  יש להתייחס למשך תקופת ההתקשרות ולציין את תמורה, תנאי ומועדי התשלום עבורה. רצוי לנקוב במועדים מסוימים ולא בהתרחשות של אירועים עתידיים, אלא אם אין ברירה אחרת.

רצוי לציין בכתב שעבור כל עבודה שאיננה מצוינת בחוזה, יתואם שכר בנפרד. כמו כן, חשוב לקבוע כיצד להתנהל במקרה שלקוח מבקש להפסיק את ההתקשרות טרם הושלמה העבודה, ולהחליט האם העסק זכאי לתמורה שסוכמה עליה או לתמורה חלקית.

 1. מדיניות ביטולים והחזרות –

  חשוב להבהיר את נושא מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים, בהתאם למגבלות הדין והפסיקה.
  כך לדוגמה, ישנם עסקים שמחויבים לאפשר ללקוחות להשיב את המוצרים שרכשו עד 14 יום, לעומת עסקים אחרים שמחויבים לפרקי זמן קצרים יותר.

 2. זכויות וחובות –

  מומלץ לבחון באופן קפדני את הזכויות והחובות שהוטלו על הצדדים במסגרת ההתקשרות,
  חברות לרוב ידרשו להטיל מגבלות שונות על נותן השירות על-מנת להבטיח את עבודתו התקינה בחברה וכדי לא לפגוע בנכסיה, כגון מחויבות לסודיות ואי תחרות.
  מבחינת העובד ישנן מגבלות שעשויות להיות קריטיות עבורו (למשל כאלו המונעות ממנו את האפשרות ליתן שירותים לחברות אחרות).

 3. תקופת ההתקשרות –

  הצדדים קובעים את משך ההתקשרות, האם מדובר בהעסקת נותן שירותים לביצוע פרויקט נקודתי או לתקופה ארוכה יותר?

 4. שמירה על סודיות ואי תחרות –

  נותני שירותים רבים נחשפים למידע רגיש של החברה, ולכן במצבים כאלו תדרוש החברה מנות השירות לשמור בסוד בכל מידע שנחשף אליו ובמקביל תאסור עליו להתחרות בעסקי החברה.
  מנגד גם החברה עשויה להיחשף למידע סודי של נותן השירות ולכן גם מבחינתו חשוב לחייב את החברה לשמור בסוד את המידע שהיא נחשפת אליו במהלך עבודתו.

 5. ביטוח –

  יש לא מעט הסכמים ובדרך כלל כדרישה מצד מזמין השירות המחייבים את נותן השירות להצטייד בביטוחים מתאמים – כגון ביטוח לנזקי צד ג’, ביטוח אחריות מקצועית וכיו”ב.

 6. קניין רוחני –

  לכל מי שנותן שירותים או מקבל שירותים חשוב מאוד לבחון, בין היתר, את הנושאים הבאים – מי יהיה הבעלים של כל הפיתוחים וההמצאות שיווצרו במסגרת מתן השירות?

 7. אחריות –

  האם ספק השירות מתכוון להעניק לכם אחריות? חשוב להגדיר מהי הקיפה של האחריות ולמשך כמה זמן היא ניתנת.

 8. ביטול והפרות הסכם –

  למרות שבדרך כלל חתימת החוזה היא בשלב הראשוני של הפעילות המשותפות, כאשר מערכת היחסים עדיין טובה, רצוי להתייחס גם לשלבים מאוחרים יותר –
  מה קורה במצב בו אחד מהצדדים מפר את התחייבויותיו?
  האם תחול עליו סנקציה כספית או אחרת?
  האם לצד המפר תינתן ארכה לתיקון הליקויים ועוד.
  חשוב לקבוע מהם הסעדים שבהם ניתן לנקוט במקרה שהלקוח לא עמד בהתחייבויות שנקבעו בהסכם ההתקשרות, כמו סנקציה כספית או ביטול חוזה.

משרד קריאל ושות’ – עו”ד ויועצים משפטיים

מספק ייעוץ משפטי לתאגידים ולנותני שירותים בכל הנוגע והקשור להתקשרות בחוזים למתן שירותים משלב תכנון החוזה,
דרך ניהול מו”מ, חתימה על החוזה או בעת ניהול סכסוכים משפטיים בגין הפרתו.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי.
הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה
ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות
.

מאמרים נוספים

גמר תחרות “יזם השנה” של קרן-שמש מקבוצת עוגן, שמעודדת יזמים צעירים לפרוץ עם רעיונות. – זום המהדורה הצעירה

גמר תחרות “יזם השנה” של קרן-שמש מקבוצת עוגן, שמעודדת יזמים צעירים לפרוץ עם רעיונות. – זום המהדורה הצעירה

הפצה בשווקים בינלאומיים

הפצה בשווקים בינלאומיים

ניהול מלאי לעסקים קטנים

ניהול מלאי לעסקים קטנים