הסכם שותפות, הסכם מייסדים ומה שביניהם

חיפוש מאמרים

הרשמה לעדכונים


הסכם שותפות

כאשר שני אנשים או יותר (עד עשרים מקסימום) רוצים להתקשר ביניהם לצורך הקמת גוף עסקי, עומדת בפניהם האפשרות לעגן את ההסכמות (הסכם שותפות או הסכם מייסדים) ביניהם לגבי ההתקשרות העתידית בהסכם כתוב.

מהם קשרי שותפות?

החוק מגדירם כ – “הקשרים שבין בני האדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים,

למעט את הקשרים שבין חברי תאגיד שהואגד לפי כל דין אחר” (סעיף 1 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל”ה – 1975).
בכל מקרה בו נחתם הסכם לכינון שותפות לצורך ניהול עסק, הוא חייב ברישום הכולל פרטים ספציפיים ומוגדרים על פי חוק. הרישום יאושר על ידי עורך דין או רואה חשבון וירשם תוך חודש ימים אצל רשם השותפויות.

ואף אם ההליך לא בוצע כדין ולא נרשמה השותפות הרי שמבחינת החוק נוצרו יחסי שותפות.
המאפיין העיקרי בשותפות הוא הניהול המשותף – כל שותף יכול לפעול בשם השותפות ופעולותיו יחייבו את שאר השותפים אלא אם נקבע אחרת בהסכם.
מקובל להבחין בין שני סוגי שותפויות – האחת היא שותפות כללית והשנייה היא שותפות מוגבלת.

שותפות כללית

כלל השותפים אחראים לכל חובות השותפות יחד, וכן כל שותף אחראי בעצמו ולחוד לכלל חובות השותפות.

כלפי השותפות – חובות השותף וזכויותיו ברווחי העסק נקבעים לפי חלקו בשותפות.

שותף חדש נכנס – הוא יהיה אחראי רק מרגע שנכנס אלא אם הוסכם אחרת.

שותף קיים יוצא מהשותפות – אזי יהיה אחראי לחובות העבר אלא אם הוסכם אחרת.
שינויים בשותפות ותנאיה – זכויותיהם וחובותיהם של השותפים ניתנים לשינוי בהסכמת כל השותפים – הסכמה מפורשת או משתמעת.

האם ניתן לסלק שותף? לא ניתן להרחיק שותף מן השותפות אלא אם נקבע התנאי לכך בהסכם השותפות.

האם שותף יכול להתחרות בשותפות? – עליו לדווח לשותפיו כי צפויים לו רווחים מעסק דומה ואז תהיה עליו חובה לחלוק עם שותפיו את רווחיו מעסק דומה.

מתי ובאיזה תנאי ניתן לפרק שותפות?
א. באופן טבעי על ידי השותפים כולם או ע”י אחד מהם.
ב. כאשר אחד השותפים נפטר או פשט רגל.
ג. פירוק מחמת איסור על השותפות להתקיים.
ד. פירוק ע”י בית משפט.


שותפות מוגבלת

צורת התאגדות למטרות עסקיות המאפשרת להגביל את אחריותם של חלק מחבריה עד כדי סכום השקעתם.

ככלל יהיו בה שותף האחראי באופן מלא לעסקי השותפות ושותף מוגבל שאינו נוטל חלק בניהול, והוא נהנה מהרווחים או חייב בהפסדים רק בגובה השקעתו בשותפות.
התאגדות מעין זו אופיינית לקרנות השקעה בהיי טק, קרנות השקעה וגידור בשוק ההון ובנדל”ן.

הסכם בכתב – חלה חובת הסדרת מערכת היחסים בין השותפים בכתב.

רישום מיידי – חובת רישום מידית אצל רשם השותפויות.

הרישום יכלול פרטים נוספים על הנדרש ברישום שותפות כללית, ידגיש כי מדובר בשותפות מוגבלת ויכלול פרטים על כל שותף וסכום השקעתו.
החובה שיהיה שותף כללי – בכל שותפות מוגבלת חייב להיות שותף אחד שהוא שותף כללי.

הוא לא יזכה להגנה של השותפות המוגבלת. השותף הכללי יהיה בעל סמכות לצירוף שותפים, פירוק השותפות, הכרעה בחילוקי דעות וכיוב’. שותף כללי יכול להיות גם תאגיד רשום כדין.
שותף מוגבל – אחד לפחות והוא יהנה מאחריות מוגבלת על לסכום אותו התחייב להכניס לשותפות.

לא ישתתף בניהול עסקי השותפות והיה וימצא כי כן התערב, דינו יהיה כדין השותף הכללי.

שותף מוגבל יכול להיות גם תאגיד רשום כדין.

שותפות וחולשותיה: היא עצמה איננה אישיות משפטית, אין לה זכויות או חובות – כל אלה שייכים לשותפים עצמם (בהחרגות שציינתי לעיל הקיימות בשותפות מוגבלת).

במצב עניינים כזה אם מי מהשותפים לא יכול לעמוד בהתחייבויות, אלה יפלו על יתר השותפים.


הסכם מייסדים

מהו ולשם מה צריך?
זהו המסמך המשפטי הראשון עליו יחתמו אנשים החוברים יחדיו לשם הקמת מיזם כלשהו (start up  לדוגמא).

המסמך משפטי, מהווה חוזה לכל דבר ועניין וקובע את מערכות היחסים, הזכויות והחובות של כל מייסד.

בדרך כלל הסכם כזה מקדים רישומה של חברה בע”מ שהיא ישות משפטית נפרדת אשר היא זו המחזיקה בנכסים ולא היזמים (כמו בשותפויות).

הסכם מייסדים יכול להוות מעין שלד או פלטפורמה ממנה יכתב תקנון החברה.

הוא יחתם בתחילת הקמת המיזם ויאפשר לכל יזם לדעת בבירור את מקומו וליישר קו בנוגע לחובותיו וזכויותיו.

השקעה כספית או רעיונית של המייסדים – ההסכם יגדיר מהי ההשקעה הכספית או הרעיונית ומהו חלקו של כל מייסד שנגזר מכך.

הגדרת זכויות – בהסכם מייסדים יוגדרו לרוב זכויותיו של כל מייסד, קניין רוחני של בעל רעיון ואף הזכויות של מייסד שרוצה לפרוש ולקבל חזרה את השקעתו על פירותיה.

הפרדה תפקודית –  מבוצעת הפרדה תפקודית ברורה בין היות המייסד שותף הזכאי להנות מפירות הצלחה של המיזם קרי לרווחים כספיים, לבין היותו זכאי לתשלום שכר אם הוא מוגדר גם כעובד שכיר.

עסק הפועל לפי דפוסי פעולה וכללים ברורים – בשלבים מאוחרים יותר בחיי החברה

כאשר לדוגמא עשוי להיכנס משקיע חיצוני למיזם הוא ימצא הסכם ראוי ועסק המנוהל לפי כללים ברורים.

סיכום –

 

הסכם שותפות או הסכם מייסדים – הכל לפי המתווה המתוכנן לעסק,  הסכמים אלה מאגדים את תאום ציפיות היזמים מהמיזם. ההסכמים מתווים קודי התנהגות ברורים, קובעים מי הם בעלי התפקידים וסמכויותיהם ומונעים חילוקי דעות וסכסוכים עתידים העלולים לפרוץ בין השותפים למיזם.

זהירות מקלות ראש ושימוש בתבניות ופורמטים של הסכמים “טובים” הנמצאים ברשת !
הסכם שותפות או הסכם מייסדים ראויים  שיערכו בקפידה על ידי עורך דין, יהיו כתובים בשפה ברורה ורצוי שלא תהיה מתנשאת ומשפטית מדי, עם זאת יש לזכור כי הסכם עלול להגיע ביום מן הימים לפתחו של בית המשפט ולכן עליו להיות חד, ברור ושאינו משתמע לשני פנים.

נחמן ארבל, עו”ד ומגשר ומנטור ב”קרן-שמש”     

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן וכל פעולה שתעשה בהסתמך על האמור היא באחריותו הבלעדית של המשתמש. יודגש מובהר כי האמור במאמר אינו יוצר יחסי עורך דין לקוח בכל דרך שהיא.

 

מאמרים נוספים

ניהול מלאי לעסקים קטנים

ניהול מלאי לעסקים קטנים

ניהול פיננסי – הטיפים של שירלי היזמת

ניהול פיננסי – הטיפים של שירלי היזמת

ניהול משקאות בעסק מזון – ליאור גרסון, מייסד ובעלים Drink Solutions

ניהול משקאות בעסק מזון – ליאור גרסון, מייסד ובעלים Drink Solutions