תנאי התקשרות משפטיים למשתמש באתר

קרן-שמש לעידוד יזמים צעירים (חל”צ) (להלן “קרן-שמש” או “מפעיל האתר”) מאפשרת לך גישה לאתר האינטרנט המצוי בשליטתה והידוע בשמו ksh.org.il וכן לקבלת שירותי תשלום מקוונים כמפורט באתר, הכל בכפיפות לתנאי ההתקשרות המפורטים להלן בתקנון זה.
קרן-שמש שומרת על זכותה לשנות מדי פעם בפעם, את תנאיי ההתקשרות המפורטים להלן. במקרה כזה, יהא תקף השינוי החל מרגע פרסומו באתר.
לכן, טרם גלישה ו/או כל שימוש באתר ובכלל זאת בשירותי התשלום או בכל שירות אחר המוצע באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון הוראות תקנון זה וכן את הצהרת הפרטיות, המהווים בסיס משפטי מחייב לפעולות ולשירותים המבוצעים באמצעות אתר זה.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר המפורטים להלן, עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר.

תנאים מקדימים לביצוע פעולה באתר

כל גולש רשאי להשתמש באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המצטברים הבאים:
מבצע הפעולה באתר הנו אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ”ב 1962. מבצע הפעולה באתר הנו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הנו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס כנ”ל.

שימוש אסור באתר

השימוש באתר זה מוגבל לשימושים המותרים בתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור: אסור לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקית.
אין להשתמש באתר זה ו/או לנקוט בפעולה כלשהי אשר יש בה כדי לשבש את פעולת האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע במשתמשים אחרים או לשבש להפריע את שימושם באתר.
אין להשתמש באתר באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת.
אין לבצע כל פעולה באתר תחת זהות של אחר.

ברירת דין וסמכות שיפוט

תנאי ההתקשרות המובאים בתקנון זה, פרשנותם ואכיפתם כפופים ונשלטים ע”י חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות והפעולות המבוצעים באמצעות אתר זה כפופים לדין הישראלי בלבד. סמכות שיפוט בלעדית לדין בכל הליך משפטי בגין עילה שמקורה בפעולה שבוצעה באתר זה או באמצעותו, תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
הגישה לאתר זה וביצוע פעולות באמצעותו מוגבלת אך ורק למשתמשים מישראל.
על הוראות תקנון זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א – 1970.

סודיות ואבטחת מידע

טרם גלישה ו/או כל שימוש באתר הנך מתבקש לקרוא בעיון הוראות הצהרת הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. פרטי המידע הנמסרים על ידך במסגרת השימוש באתר, מאובטחים על ידי קרן-שמש בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.
בנוסף באתר עשויים לפעול יישומים הצוברים מידע על פעילות המשתמש באתר, ומנתחים אותו. מידע שנמסר על ידי משתמש באתר עשוי להישמר במאגרי מידע, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולשמש לצורך פיתוח ושיפור השירותים.
קרן-שמש תפעיל את מיטב מאמציה לוודא את הסודיות והפרטיות של התקשרות שתבצע באמצעות האתר לרבות סודיות פרטי כרטיס האשראי הנמסרים על ידך, בכפוף להוראות כל דין.

אחריות

האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, המידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, עומדים לרשות הגולש כמו שהם” (“AS IS”).
האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר מצויים בשליטת צדדים שלשיים. אין למפעיל האתר שליטה על אתרים אלה ו/או התכנים המופעים בהם והוא אינו נושא באחריות כלשהי בנוגע לאותם אתרים ו/או התכנים המופיעים בהם.
הגם שמפעיל האתר נוקט אמצעים סבירים על מנת להבטיח את זמינות האתר ללא הפרעות, ותקינות התכנים והשירותים שבו, אין ביכולתו של מפעיל האתר להתחייב כי השימוש באתר יהיה נטול תקלות, הפרעות או טעויות.
תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו’, למרות מפעיל האתר עושה מאמץ למנוע זאת, הוא לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב קיום שיבושים אלה.
בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין מפעיל האתר מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או מכללא, לגבי:
א.המידע והחומר המצוי באתר;
ב. לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר;
ג. לגבי כל שירות שהגישה אליו התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;
ד. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר;
ה. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.
מפעיל האתר אינו ולא יהיה אחראי (במישרין ו/או בעקיפין) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח עוגמת נפש וכיוצ”ב), כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר, בתכניו (לרבות במקרה של הסתמכות על תכני האתר), או בשירותים השונים המסופקים בו. בכלל זאת מפעיל האתר לא תהיה אחראית לתכני צדדים שלישיים המתפרסמים באתר אפילו אם אלו יהיו פוגעים או פסולים מכל סיבה שהיא (לרבות לשון הרע, עוולה, פגיעה פרטיות, פגיעה בקניין מוחשי או רוחני, השמצות וגידופים, בוטות מינית, פגיעה ברגשות הציבור גזענות וכיוצ”ב).

מפעיל האתר אינו מתחייב כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים מזיקים / זדוניים כגון: וירוסים, רוגלות, תולעים סוסים טרויאנים וכיוצ”ב. אחריות הגולש לנקוט אמצעי הגנה מקובלים (כגון שימוש בתוכנות אנטי וירוס), גיבוי המחשב וכדומה על מנת להיערך לסיכונים מעין אלו.
מפעיל האתר או בעליו או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה או בלתי מורשה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע פעולה באתר זה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל הדפים המצויים באתר, זכויות הקניין הרוחני, סודות מסחר, חומר טכנולוגי הכולל תוכנות וחומרות, המצאות, שיפורים וכל מידע אחר הקשור באתר, הינם בבעלותה הבלעדית והמלאה של קרן-שמש ולאף אדם לא תהיה כל זכות, דרישה או תביעה כלפי קרן-שמש בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור קרן-שמש בלבד.
אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה, ובכלל זאת, תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר.

מידע מסחרי ופרסומות

מפעיל האתר עשוי להתיר פרסום מידע מסחרי לרבות הצבתן של פרסומות באתר (להלן “הפרסומות”).
מפעיל האתר אינו אחראי לפרסומות תוכנם ו/או המידע הנכלל בהם, בכל דרך שהיא.
הפרסומות תוכנן והמידע הנכלל בהן באתר הם באחריותם הבלעדית של המפרסמים בלבד, והם אינם מהווים חסות, המלצה או עידוד להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם.

ביטול עסקה

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

תנאים נוספים

במידה ותחול טעות, בתום לב, אם על ידי מפעיל האתר, המוטב, או על ידי הגולש, בסכום התשלום שחויב באמצעות השירות המוצע באתר, רשאי מפעיל האתר או מי מטעמו, לרבות המוטב, לבטל את הפעולה המסוימת אשר לגביה חלה הטעות בסכום התשלום ומפעיל האתר לא יחויב כלפיך במקרה כזה, בגין הפעולה שבוטלה.
בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון או גורמים אחרים שאינם בשליטת מפעיל האתר, אשר ימנעו ממפעיל האתר לנהל את השירותים הניתנים באתר כתקנם, או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות התקשורת בהשלמת הפעולה באתר, יהא רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול הפעולה. במקרה זה, יושב למבצע הפעולה, אשר בוטלה ביוזמת מפעיל האתר בנסיבות האמורות לעיל, כל סכום ששולם על ידו או לחילופין, תבוטל פעולת חיוב כרטיס האשראי.